• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

POLDER-GATE Nieprawidlowości przy przygotowaniu suchego polderu "Góra Ropczycka" w gminie Sędziszów Małopolski

Sędziszów Mlp. wrzesień 2017 r.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze, nieznane fakty będące wynikiem śledztwa dziennikarskiego, a dotyczące nieprawidłowości przy przygotowaniu suchego polderu przeciwpowodziowego “Góra Ropczycka” na potoku Budzisz

- zwane powszechnie jako ‘afera polder-gate’.

Dla każdej z podanych poniżej informacji wskazano źródło - dokument - z którego pochodzi.

 I.  Zatajanie informacji, co   do   możliwej    objętości mokrego zbiornika:

W latach 1993-2011 firmy projektowe opracowały wiele wariantów zbiornika mokrego na potoku Budzisz - w tym zbiorniki o powierzchniach lustra wody odpowiednio: 32 ha, 47 ha, 55 ha, czy 85 ha1.

Już zbiornik mokry o powierzchni 47 ha posiadał całkowitą rezerwę powodziową równą: 2,51 mln m3 wody2 - więc o 0,22 mln m3 wody więcej niż suchy polder “Góra Ropczycka”.

Do porównania mokrego zbiornika z suchym polderem, stowarzyszenie NURT wciąż posługuje się zbiornikiem w wariancie najmniejszym - tj. o pow. 32 ha - ukrywając, że większe mokre zbiorniki mają wystarczającą rezerwę powodziową dla ochrony Sędziszowa Młp. przed powodzią.

Informacja o możliwych wariantach zbiornika mokrego jest od lat konsekwentnie zatajana.

 ---------------------------------------- 

1 Koncepcja zbiornika retencyjnego na potoku Budzisz w Górze Ropczyckiej gm. Sędziszow Małopolski, Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 1993 r.; Koncepcja programowo-przestrzennej ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wielopolka wraz z dopływami na terenie gmin: Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce, Sędziszów  Małopolski,  Iwierzyce, Ostrów,  Dębica,  woj.  Podkarpackie, Agencja  Technik Ekologicznych  i Realizacji Inwestycji MK Perfekt, Kielce, wrzesień 2008 r.; Protokół Rady Technicznej z dnia 17.11.2011 r. - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, IM-403/607/2011.

2    Protokół  Rady  Technicznej  z  dnia  17.11.2011  r.  -  Podkarpacki   Zarząd   Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych    w Rzeszowie, IM-403/607/2011 - wariant 3 opracowany przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL sp. z o.o.

---------------------------------------- 

II. Wniosek “mieszkańca Sędziszowa”  zmienił koncepcję ochrony przeciwpowodziowej

W czerwcu Józef W. - mieszkaniec Sędziszowa Młp., złożył w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych wniosek3 o zmianę koncepcji zbiornika z mokrego na suchy i przesunięcie zbiornika o kilkaset metrów w kierunku drogi krajowej E4 (obecnie 94).

III. Obowiązek współpracy projektanta z “mieszkańcem”

W przetargu4 na zaprojektowanie zbiornika “Góra Ropczycka” wpisano obowiązek współpracy firmy projektowej z Józefem W. przy opracowywaniu dokumentacji zbiornika.

Jego nazwiskiem opatrzono jeden z wariantów, a “urealniony” wariant suchego zbiornika Józefa W. wybrano ostetecznie do realizacji5.

Na wniosek Józefa W. dokonano przy jego udziale końcem roku 2011 na posiedzeniach tzw. Rad Technicznych, rezygnacji ze zbiornika mokrego - i wyboru koncepcji suchego polderu “Góra Ropczycka”.

Przeciwny tej decyzji był ówczesny Burmistrz Sędziszowa Młp.6

IV. Zmiana lokalizacji zbiornika na tereny “mieszkańca”

Na wniosek Józefa W.7 - wiceprzewodzniczącego NURT8 - dokonano przesunięcia zbiornika o co najmniej 600 metrów w kierunku północnym - m.in. na teren posiadanych przez niego 28 ha gruntów.

Również inni z założycieli stowarzyszenia NURT posiadali w 2011 nieruchomości w nowej lokalizacji suchego polderu. Działkę posiadała tam też osoba    z najbliższej rodziny Józefa W. od lat zajmująca kierownicze stanowisko w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie i aktywnie działająca na rzecz suchego

---------------------------------------- 

3 Pismo z dnia 04 czerwca 2011 r., nr dz. PZMiUW: 7620.

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenie o przetargu IM-410/252/IM/2011, Podkarpacki  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 12.08.2011 r.

5  Protokół  z  Rady  technicznej  z  dnia   17.11.2011  r.   -  Podkarpacki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń   Wodnych w Rzeszowie, IM-403/607/2011., pkt. 21.

6  Protokół  z  Rady  technicznej  z  dnia   17.11.2011  r.   -  Podkarpacki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń   Wodnych w Rzeszowie, IM-403/607/2011, pkt. 19.

7 Wypowiedź dyr. PZMiUW Stanisława Stachury, artykuł z dnia 26.12.2011, Czy poldery ochronią  przed  powodzią?, Nowiny24.pl, aut. Robert Kisiel.

8 Wypis z ewidencji fundacji i stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Ropczycach dla  Stowarzyszenia  Wspierania Inicjatyw Przeciwpowodziowych NURT w Sędziszowie Młp.

 ---------------------------------------- 

polderu “Góra Ropczycka”, m.in. przy zbieraniu podpisów poparcia dla tej konkretnej inwestycji.

V. Państwo spłaci długi “mieszkańca”

 Grunty, na które przeniesiono lokalizację zbiornika, Józef W.  obciążył  w ostatnich latach hipoteką na kwotę prawie 940 000 (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy) zł9.

Zgodnie  z  art.  21  spec-ustawy  powodziowej  państwo  spłaca  długi  z wywłaszaczanych działek w pełnej wysokości.

Jeżeli postanie suchy polder “Góra Ropczycka” - Józef W. nie będzie musiał spłacać swojego zadłużenia, a my wszyscy spłacimy to z publicznych, czyli naszych, pieniędzy.

VI. Podejrzane firmy opracowujące dokumentację dla suchego polderu

Dokumentację dla suchego polderu “Góra Ropczycka” wykonywały mało wiarygodne firmy.

Kwestie środowiskowe suchego polderu opisała w roku 2014 firma REN z Łańcuta10, która handluje m.in. nawozami i karmą dla zwierząt11.

Projekt budowlany zapory suchego polderu opracowała firma BIPROMEL   z Warszawy, która zaprojektowała m.in. zbiornik w Kraśniku12 w lubelskiem - który to z powodu błędów projektowych i wykonawczych, trzeba było remontować na podstawie nakazu Nadzoru Budowlanego, zaledwie kilka lat po oddaniu go do eksploatacji, z powodu groźby katastrofy budowlanej - uszkodzeniu uległ bowiem wał ziemny bocznej zapory.

W 2015 r. analizę, która miała potwierdzić zasadność budowy suchego polderu “Góra    Ropczycka”,    opracowała    firma    KV   Projekty   Inżynieryjne i Architektoniczne - która już w 2016 zbankrutowała13, mimo, że zarobiła na

---------------------------------------- 
9
Elektroniczna Księga Wieczysta dla działek nr: 2008/2; 2001/10; 2014 w Sędziszowie Młp., Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl; łączna kwota obciążeń hipotecznych dla nieruchomości to 939 500,00 zł 

10 Zamówienie z wolnej ręki PZMiUW, wybór spośród 3 ofert.

11 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Firma Handlowo Usługowa REN Renata Grad, ul. Mickiewicza 10, 37-100 Łańcut - sklep ogrodniczy.

12 Protokół nr 34/2014 posiedzenia XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 kwietnia 2013 r. pkt.  3 obrad,  firma Geoteko z  s. w  Warszawie, fragment  ekspertyzy: “wskazuje się na  błędy na etapie projektowania i wykonawstwa...”

13 Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. stołecznego Warszawy z dnia 26.08.2016 sygn. X Gu/603/16.

 ---------------------------------------- 

Podkarpaciu ponad 13 mln zł14. Sama analiza zlewni Wielopolki to ok. 1,2 mln zł, natomiast analiza dla Sanu - ponad 11 mln zł.

VII. Zawyżenie kosztów budowy suchego polderu

W gminie Rymanów kilka lat temu powstał suchy polder “Flora”. Zapora ziemna ma tam długość 628 metrów przy 7 metrach wysokości, czasza tego polderu zajmuje powierzchnię 68,3 ha.

W Sędziszowie suchy zbiornik “Góra Ropczycka” ma mieć zaporę ziemną długości 468 metrów, przy 6 metrach wysokości i powierzchnię 58 ha.

Koszt zbiornika w Rymanowie: około 3,7 mln zł.

Kosz polderu “Góra Ropczycka”: od 36 do 42 mln zł - czyli dziesięciokrotnie więcej!

 

Suchy polder “Góra Ropczycka” wg. dokumentacji przestawionej przez urząd marszałkowski ma być budowany za kredyt z Banku Światowego15.

VIII. Niebezpieczne rozwiązania techniczne suchego polderu

Zaporę ziemną suchego polderu zaprojektowano w technologii dla nasypów drogowych16.

Zapora ziemna suchego polderu ma być wykonana z gruntów słabej jakości, z dodatkiem tlenku wapnia (do 8%), dla stabilizacji konstrukcji.

Nie ma być wykonanych w korpusie zapory od strony piętrzonej wody żadnych zabezpieczeń przeciw działaniu wody, ani przeciwko szkodnikom, nie przewidziano też narzutu kamiennego na zaporze od strony wody - czyli rozwiązań stosowanych powszechnie w tego typu budowlach dla zwiększenia bezpieczeństwa.

W czaszy suchego polderu przewidziano wypełnione wodą wyrobisko o powierzchni 4,2 ha pozostałe po wydobyciu ziemi na budowę zapory.

W wyrobisku tym ma powstać ostoja dla ptactwa wodno-błotnego i żab - ma tam być specjalnie sadzona roślinność oczeretowa i szuwarowa.

Zbiornik ten powstał także na wniosek Józefa W. - “mieszkańca” - i częściowo na jego terenach. To Józef W. chciał, aby ten zbiornik miał powierzchnię ponad 10 ha i służył jako zbiornik rekreacyjny. Ostatecznie w decyzji środowiskowej zakazano jego zarybiania i uprawiania rekreacji17 - zostało z niego “bajoro sędziszowskie”...

---------------------------------------- 
14
Zlecenie PZMiUW: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu (wraz ze zlewnią Wisłoka), nr umowy: 962/OKI/2012 

15 Załącznik do uchwały nr XVI/282/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r.

16  Protokół  z  Rady  Technicznej  z  dnia  09.03.2012  r.  -  Podkarpacki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w Rzeszowie, str. 2, pkt. 4.

17 Decyzja RDOŚ w Rzeszowie z dnia 12.01.2015 r. znak sprawy: WOOŚ.4233.40.2012.GJ-107, pkt. 16-19.

 

Kilka słów na koniec...

Staramy się informować o opisanej aferze mieszkańców gminy Sędziszów Młp. od około półtora roku. Podajemy teksty źródłowe i dokumenty, z których czerpiemy powyższe informacje. Wciąż dowiadujemy się o nowych okolicznościach...

Sprawa ta jest ukrywana przez lokalnych polityków i urzędników. Starosta powiatu wie o tej sytuacji od lutego 2016 roku - nadal popiera on suchy polder. Informowaliśmy o sprawie posła z naszego powiatu - bez skutku, a wręcz przeciwnie - wiemy, że były wywierane naciski na wicewojewodę podkarpackiego - aby sprawy tej nie zgłaszać do CBA.

Nasze referendum było blokowane ze wszystkich sił - rada miejska podjęła uchwałę o jego odrzuceniu - którą, jako niezgodną z prawem uchylił niezawisły sąd. Przewodniczący rady konsekwentnie poniżał w miejskich mediach inicjatorów referendum. Lokalna gazeta odmówiła publikacji naszych ogłoszeń. Stosowano osobiste ataki na inicjatywę “Jezioro Sędziszowskie” i jej lidera. W internecie przetoczyła się fala hejtu, organizowana m.in. przez członków rodziny Józefa W.

W latach 2010-2013 - kiedy podejmowano najważniejsze decyzje w sprawie budowy suchego polderu “Góra Ropczycka” - marszałkiem województwa był niesławny Mirosław K. obecnie oskarżony w sprawach korupcyjnych.

Podległe mu jednostki są odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie inwestycji - suchego polderu “Góra Ropczycka”.

Kto wzywa do bojkotu referendum - ten boi się ujawnienia tej afery.

Zapytajmy ludzi, którzy namawiają za pozostaniem w dniu referendum w domu

- co mają do ukrycia? Gdzie byli przez ostatnie półtora roku - gdy stopniowo ujawnialiśmy całą tą skandaliczną sytuację?

Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z aferą społeczno-gospodarczą, prawdziwą “polder-gate”.

Nasza społeczność była przez kilka lat oszukiwana przez sprytną i dobrze zorganizowaną grupkę ludzi, którzy zyskali wpływ na decydentów i go wykorzystali.

Stanowczo protestujemy przeciwko takim praktykom. Skandaliczne jest tu działanie części urzędników i lokalnych polityków - którzy ulegają lobbystom i grają bezpieczeństwem mieszkańców - zaprzepaszczając szanse na rozwój regionu.

Zdecydujmy, czy w Sędziszowie powstać ma za wszelką cenę suchy polder, czy też wyjaśnimy całą sprawę i zapewnimy naszej gminie bezpieczeństwo i rozwój - ale na przejrzystych zasadach i w uczciwy sposób.

Obojętność wobec całej tej sprawy to przyzwolenie, aby “polder-gate” wygrało i aby powstał zbiornik nazywany przez niektórych mieszkańców “zemstą marszałka Kara..ty”.

 

Dokument w formacie PDF do pobrania w linku: http://jeziorosedziszowskie.pl/images/POLDERGATE.pdf

Używamy ciasteczek
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.